HET BELANG VAN MARKETING EN COMMUNICATIE IN DE ZORG

voordelen geautomatiseerde gegevensverwerking in thuiszorg

We weten al langer dat ‘marketing’ in de zorg al lang geen vreemd woord meer is. Goede marketing behoeft ook goede communicatie. Zeker in deze tijd van Coronacrisis is dit van belang in alle sectoren van de gezondheidzorg. Wij bij Zorg Verlicht merken al jaren dat goede communicatie in de thuiszorg soms van levensbelang is. […]

THUISZORG KAN ROL SPELEN BIJ DIEETZORG EX-CORONAPATIËNTEN

Corona patienten krijgen te maken met een dieet in de thuiszorg

Veel ex-corona patiënten die bijvoorbeeld op de intensive care gelegen hebben, hebben vaak nog een lange weg naar herstel te gaan. Soms kan dit wel langer dan een jaar duren. Voeding en beweging speelt daarbij ook een belangrijke rol. Door de Nederlandse Vereniging van Diëtisten (NVD) is speciaal daartoe een behandelplan opgesteld voor de behandeling […]

VERZEKERAARS MOGEN NON-CORONA WIJKVERPLEGING STEUNEN

thuiszorg krijgt hulp verzekeraars

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft onlangs besloten dat verzekeraars zorgaanbieders, die niet direct betrokken zijn bij hulp aan coronapatiënten, mogen steunen. Normaliter is dat aan banden gelegd op basis van bestaande concurrentieregels. Toezichthouder ACM stemt nu tijdelijk in met versoepeling om zo de thuiszorg en wijkverpleging zoveel mogelijk in stand te kunnen houden […]

HANDREIKING ZELFSTANDIG WONEN VOOR GEHANDICAPTEN EN OUDEREN

zorg voor woningen voor langer thuiswonende ouderen

In artikel 19 van het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (kortweg Verdrag Handicap) staat dat mensen met een beperking, net als ieder ander, het recht hebben op zelfstandig wonen. Ook moeten zij optimaal deel uit kunnen maken van de maatschappij. Het College voor de Rechten van de Mens, dat toeziet op […]

WERKEN IN DE THUISZORG EN WIJKVERPLEGING IN TIJD VAN CORONA

veilig werken in de thuiszorg met mondkapjes in coronatijd

In de thuiszorg is het soms in het vervullen van zorgtaken nog zoeken naar het nieuwe normaal in tijden van Coronacrisis. Het RIVM heeft beleid vastgesteld voor het werken in de thuiszorg. Er is veel gezegd en gezwegen over de noodzaak en het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) in de thuiszorg. Bij patiënten die geen […]

OUDERENZORG MOET OP DE SCHOP IN DE TOEKOMST

thuiszorg van de toekomst, met behulp van mantelzorgers

De komende 10 tot 15 jaar gaat de vraag naar ouderenzorg verdubbelen. Onze samenleving vergrijst en de vraag naar zorg neemt toe. We zullen dus met flink stijgende zorgkosten te maken krijgen. Probleem is wel dat we een groot tekort hebben aan de handen, die de zorg moeten verlenen. En dat lijkt er de komende […]

WONINGNOOD VOOR ZELFSTANDIG WONENDE OUDEREN

thuiswonenden ouderen vragen meer thuiszorg

De zorg voor langer thuiswonende ouderen staat onder grote druk. Er is een chronisch tekort aan woningen dat geschikt is voor de huisvesting van ouderen. Ouderen die tegenwoordig vaak noodgedwongen langer zelfstandig thuis moeten kunnen wonen. Dergelijke seniorenwoningen moeten in hoog tempo bijgebouwd worden. Woningen die expliciet geschikt zijn voor deze doelgroep. Er ligt hier […]

MENSEN EENZAAM DOOR MINDER OF GEEN THUISZORG

In tijden van Corona crisis blijkt een derde van de zorgvragers in de thuissituatie minder of helemaal geen thuiszorg meer te ontvangen. Het gaat daarbij vooral om het stopzetten van woonbegeleiding, hulp in het huishouden, wassen en aankleden, wondzorg, geestelijke gezondheidszorg en dagbesteding. Dit zijn de uitkomsten van een enquête, gehouden door de Patiëntenfederatie Nederland. […]

KOSTEN WIJKVERPLEGING ONDER DE LOEP

De komende maanden wordt door de Nederlandse Zorgautoriteit gewerkt aan een nieuwe vorm van bekostiging van de wijkverpleging. Belangrijk daarbij is dat het nieuwe systeem, in plaats van op geleverde uren, vooral inzet op de kwaliteit en uitkomsten van de thuiszorg. Deze bekostiging moet aansluiten bij andere ontwikkelingen die we in de thuiszorg zien. Er […]

MEER CORONA TESTEN VOOR THUISZORG MEDEWERKERS

Het kabinet heeft besloten om vanaf de week van 6 april 2020 ook thuiszorg medewerkers te gaan testen. In tijden van Corona ontstaat op deze ‘cruciale beroepsgroep’ extra druk. In de thuiszorg wordt momenteel keihard gewerkt. Nu er meer testcapaciteit beschikbaar is wordt ook deze beroepsgroep door middel van testen beter beschermd. Veel vragen over […]

Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op onze website: www.zorgverlicht.nl. Door een bezoek aan onze website en bij eventueel gebruik van de op deze website aangeboden informatie, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Zorg Verlicht streeft ernaar de gegevens op onze website zo zorgvuldig en actueel mogelijk te houden. Ook spant zij zich in voor een goede toegankelijkheid van de website en van de door haar langs elektronische weg aangeboden diensten.
Zorg Verlicht behoudt zich te allen tijde het recht voor de informatie en inhoud van deze website te wijzigen.

Aan de inhoud van onze website www.zorgverlicht.nl kunnen geen rechten worden ontleend. Zorg Verlicht B.V. aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid die uit deze inhoud zou kunnen voortvloeien. Dit geldt ook voor de op onze website vermelde links naa​r andere (externe) websites. Deze zijn slechts bedoeld als informatiebron. Zorg Verlicht aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid die uit de inhoud van deze (externe) websites voortvloeien. Bovendien zijn wij niet aansprakelijk voor de wijze waarop deze websites of organisaties met uw gegevens omgaan.

Zorg Verlicht garandeert niet dat aan haar verzonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt. Ook aanvaardt zij geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken van deze e-mails.

Zorg Verlicht heeft de grootst mogelijke aandacht besteed aan de inhoud van haar website. Desalniettemin kan het voorkomen dat er onjuiste of onvolledige informatie op onze website is opgenomen. Signaleert u deze onvolkomenheden of onjuistheden, wilt u dat dan aan ons melden via info@zorgverlicht.nl.

Op onze website www.zorgverlicht.nl en onze disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met of uit hoofde van deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.