VERZEKERAARS MOGEN NON-CORONA WIJKVERPLEGING STEUNEN

thuiszorg krijgt hulp verzekeraars

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft onlangs besloten dat verzekeraars zorgaanbieders, die niet direct betrokken zijn bij hulp aan coronapatiënten, mogen steunen. Normaliter is dat aan banden gelegd op basis van bestaande concurrentieregels. Toezichthouder ACM stemt nu tijdelijk in met versoepeling om zo de thuiszorg en wijkverpleging zoveel mogelijk in stand te kunnen houden in tijden van Coronacrisis.

STEUN VAN ZORGVERZEKERAARS MIDDELS CONTINUÏTEITSBIJDRAGE

Zorgaanbieders die onder deze nieuwe regeling vallen zijn de wijkverpleging/thuiszorg, fysiotherapeuten en kraamverzorgenden. Velen van hen zitten momenteel met te weinig of zelfs zónder werk. Zorgverzekeraars mogen deze zorgverleners nu financieel steunen.
De steun wordt verleend door middel van een continuïteitsbijdrage. Deze is gebaseerd op een vast percentage van de reguliere omzet van de zorgverlener. Dit maakt het voor betrokkenen mogelijk de vaste lasten (huur, personeelskosten e.d.) te betalen.
Zorgverleners die met acute financiële nood te maken krijgen, kunnen alvast een vooruitbetaling aanvragen.

VOLDOENDE, GOEDE EN BETAALBARE ZORG

“We moeten er niet aan denken dat een deel van de zorg straks wegvalt doordat zorgaanbieders nu het hoofd niet boven water kunnen houden. Dat levert niet alleen op korte termijn, maar ook op langere termijn schade op”, aldus ACM-bestuursvoorzitter Martijn Snoep.

Zorgverzekeraars zijn hier de aangewezen partij om steun te bieden. Dit omdat zorgaanbieders veelal contracten hebben met de verzekeraars. Snoep: “Zo kunnen alle zorgverzekeraars nu en ook na de crisis aan hun zorgplicht voldoen en blijven verzekerden (patiënten) toegang houden tot voldoende, goede en betaalbare zorg”.

Bij Zorg Verlicht B.V. zijn wij ook in tijden van Coronacrisis actief aan de slag voor onze  thuiszorg medewerkers. Daar waar thuiszorg verleend kan worden, gebeurt dit ook. Het behoud van voldoende, goede en betaalbare thuiszorg is ook onze zorg. Daar werken we elke dag hard aan.

Wilt u meer weten over de missie van de thuiszorg van Zorg Verlicht? Neem een kijkje op onze website of pak de telefoon voor een telefonisch adviesgesprek.

Zorg Verlicht B.V.
Telefoon (kantooruren): 0403038501
E-mail: info@zorgverlicht.nl

Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op onze website: www.zorgverlicht.nl. Door een bezoek aan onze website en bij eventueel gebruik van de op deze website aangeboden informatie, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Zorg Verlicht streeft ernaar de gegevens op onze website zo zorgvuldig en actueel mogelijk te houden. Ook spant zij zich in voor een goede toegankelijkheid van de website en van de door haar langs elektronische weg aangeboden diensten.
Zorg Verlicht behoudt zich te allen tijde het recht voor de informatie en inhoud van deze website te wijzigen.

Aan de inhoud van onze website www.zorgverlicht.nl kunnen geen rechten worden ontleend. Zorg Verlicht B.V. aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid die uit deze inhoud zou kunnen voortvloeien. Dit geldt ook voor de op onze website vermelde links naa​r andere (externe) websites. Deze zijn slechts bedoeld als informatiebron. Zorg Verlicht aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid die uit de inhoud van deze (externe) websites voortvloeien. Bovendien zijn wij niet aansprakelijk voor de wijze waarop deze websites of organisaties met uw gegevens omgaan.

Zorg Verlicht garandeert niet dat aan haar verzonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt. Ook aanvaardt zij geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken van deze e-mails.

Zorg Verlicht heeft de grootst mogelijke aandacht besteed aan de inhoud van haar website. Desalniettemin kan het voorkomen dat er onjuiste of onvolledige informatie op onze website is opgenomen. Signaleert u deze onvolkomenheden of onjuistheden, wilt u dat dan aan ons melden via info@zorgverlicht.nl.

Op onze website www.zorgverlicht.nl en onze disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met of uit hoofde van deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.