WONINGNOOD VOOR ZELFSTANDIG WONENDE OUDEREN

thuiswonenden ouderen vragen meer thuiszorg

De zorg voor langer thuiswonende ouderen staat onder grote druk. Er is een chronisch tekort aan woningen dat geschikt is voor de huisvesting van ouderen. Ouderen die tegenwoordig vaak noodgedwongen langer zelfstandig thuis moeten kunnen wonen. Dergelijke seniorenwoningen moeten in hoog tempo bijgebouwd worden. Woningen die expliciet geschikt zijn voor deze doelgroep. Er ligt hier een schone taak voor gemeenten en woningcorporaties.
Daarnaast moeten we in de nabije toekomst ook meer gebruik gaan maken van digitale technieken in de thuissituatie. Ook ten behoeve van het veilig thuis kunnen wonen van mensen op leeftijd.
Dit zijn de uitkomsten van een commissie onder voorzitterschap van oud-minister Wouter Bos.

Vergrijzing neemt in hoog tempo toe

Sinds de jaren 80 kennen we alleen maar een stijgende lijn in het aantal ouderen dat zelfstandig woont. In 1980 woonde nog maar 37% van de 80-plussers op zichzelf. In 2020 is dat percentage inmiddels opgelopen naar 89%. En het einde van deze groei is nog niet in zicht. De komende 10 jaar zal de bevolking nog verder verouderen. Dat betekent ook dat de druk op de gezondheidszorg, en daarmee ook op de thuiszorg, toe zal nemen.

Zorgaanbieders moeten in de toekomst meer samenwerking zoeken

In de toekomst hebben we echter niet alleen te kampen met een huizen tekort, maar ook met de beperkte financiële middelen in de gezondheidszorg. Daarbij komt ook nog het rijzend tekort aan arbeidskrachten. Beide laatste  factoren moeten de komende jaren aanzetten tot meer samenwerking tussen de verschillende (thuis)zorgaanbieders. Alleen zo lijken we de vergrijzingshoos in de zorg te kunnen opvangen.

Om de zorg te ontlasten zullen ouderen in de nabije toekomst meer gebruik gaan maken van digitale technieken. Denk daarbij aan bijvoorbeeld het doen van online boodschappen of aan een digitale persoonsalarmering. Maar ook in de zorgverlening zal de ICT zijn intrede gaan doen. Zo kunnen ouderen straks zelf medische metingen uitvoeren die dan online doorgestuurd worden naar de arts in het ziekenhuis. De thuiszorg medewerker zal hierbij vaak de constante factor zijn. Deze komt meerdere keren per week bij de oudere thuis om zorg te verlenen en te assisteren waar nodig.

DE KLOOF TUSSEN THUISWONEN EN HET VERPLEEGTEHUIS

Het tekort aan zorgpersoneel, dat steeds nijpender wordt, zal onder de loep genomen moeten worden. De druk op mantelzorgers zal toenemen. Waar vroeger ouderen nog een tussenstap konden maken naar een verzorgingstehuis, is dat nu niet meer mogelijk. De stap van zelfstandig thuis wonen naar een verpleegtehuis is groot. Het gat daartussen wordt eerder opgevuld door langer thuis wonen dan door eerder doorstromen naar het verpleegtehuis.

Blik op de toekomst

Bij Zorg Verlicht B.V. hebben wij al langer de blik op de toekomst. Samenwerking staat bij ons hoog in het vaandel. Onze thuiszorgmedewerkers zijn multifunctioneel inzetbaar en gemotiveerd. Het voor ons op maat gemaakte ICT-systeem is onze thuiszorgprofessionals daarbij van dienst. Het geautomatiseerde platform ondersteunt de thuiszorg medewerker in zijn of haar werk. Het neemt hen veel administratieve taken uit handen, waardoor er meer tijd overblijft voor de échte zorg van de zorgvrager.

INZET VAN ICT LEVERT MEER TIJD VOOR DE ÉCHTE ZORGTAKEN

Door onze vergaande automatisering kunnen wij nauw samenwerken met alle zorgverleners binnen de zorgketen van de klant. Zo ontstaat transparantie. Van indicatie, via zorgplan tot het uiteindelijke verlenen van zorg. Het maakt onze zorg meetbaar en daarmee kunnen we de zorg tijdig en adequaat bijsturen waar nodig.

Onze zorgprofessionals zetten we ook in ten behoeve van andere zorgverlenende organisaties. Zo delen we kennis en kunde en kunnen we de zorg bemanbaar en betaalbaar houden.

Meer weten over de thuiszorgverlening van Zorg Verlicht? Of wil jij werken in een van onze zelfsturende kleine zorgteams? Neem contact met ons op. We vertellen in een vrijblijvend gesprek graag meer over onze visie en missie.

Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op onze website: www.zorgverlicht.nl. Door een bezoek aan onze website en bij eventueel gebruik van de op deze website aangeboden informatie, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Zorg Verlicht streeft ernaar de gegevens op onze website zo zorgvuldig en actueel mogelijk te houden. Ook spant zij zich in voor een goede toegankelijkheid van de website en van de door haar langs elektronische weg aangeboden diensten.
Zorg Verlicht behoudt zich te allen tijde het recht voor de informatie en inhoud van deze website te wijzigen.

Aan de inhoud van onze website www.zorgverlicht.nl kunnen geen rechten worden ontleend. Zorg Verlicht B.V. aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid die uit deze inhoud zou kunnen voortvloeien. Dit geldt ook voor de op onze website vermelde links naa​r andere (externe) websites. Deze zijn slechts bedoeld als informatiebron. Zorg Verlicht aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid die uit de inhoud van deze (externe) websites voortvloeien. Bovendien zijn wij niet aansprakelijk voor de wijze waarop deze websites of organisaties met uw gegevens omgaan.

Zorg Verlicht garandeert niet dat aan haar verzonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt. Ook aanvaardt zij geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken van deze e-mails.

Zorg Verlicht heeft de grootst mogelijke aandacht besteed aan de inhoud van haar website. Desalniettemin kan het voorkomen dat er onjuiste of onvolledige informatie op onze website is opgenomen. Signaleert u deze onvolkomenheden of onjuistheden, wilt u dat dan aan ons melden via info@zorgverlicht.nl.

Op onze website www.zorgverlicht.nl en onze disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met of uit hoofde van deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.