KOSTEN WIJKVERPLEGING ONDER DE LOEP

De komende maanden wordt door de Nederlandse Zorgautoriteit gewerkt aan een nieuwe vorm van bekostiging van de wijkverpleging. Belangrijk daarbij is dat het nieuwe systeem, in plaats van op geleverde uren, vooral inzet op de kwaliteit en uitkomsten van de thuiszorg. Deze bekostiging moet aansluiten bij andere ontwikkelingen die we in de thuiszorg zien. Er wordt daarom nauw samengewerkt met ontwikkelaars in de wetenschap en mensen uit de praktijk.

De aantrekkelijke tarieven van zorg verlicht

Zorg Verlicht werkt al langer met een dusdanig systeem. De voor ons op maat gemaakte ICT-systemen nemen nu al onze thuiszorgmedewerkers veel administratief werk uit handen. Van indicatie, via zorgplan tot de uiteindelijke uitvoering van de zorg, bij Zorg Verlicht is alles goed digitaal geborgd en verantwoord. Dit maakt onze zorg transparant en efficiënt. Daarnaast maken al deze digitale gegevens onze zorg ook meetbaar, waardoor wij tijdig kunnen bijsturen op de zorgvraag, als nodig. Daarmee stuurt Zorg Verlicht al langer op kwaliteit en uitkomsten. Bovendien kunnen wij onze thuiszorg daarmee ook voor een lager, aantrekkelijk tarief aanbieden.

Integraal maandtarief biedt meer ruimte voor betere zorgafstemming

Het is goed te lezen dat er landelijk nu veel aandacht komt voor een betere bekostiging van de wijkverpleging. Zeker nu Nederland in rap tempo vergrijst en dus veel thuiszorg nodig heeft. Veel thuiszorgaanbieders in de wijkverpleging maken nu al gebruikt van een integraal uurtarief. Een integraal maandtarief wordt nagenoeg nog niet gebruikt. De zorgaanbieders die daar wél gebruik van maken merken dat zij meer ruimte creëren voor een betere zorgafstemming op de wensen en noden van de zorgvrager. Ook biedt het meer vrijheid om op maat afspraken te maken. Met deze keuzevrijheid moet zeker rekening worden gehouden in de berekeningen voor definitieve bekostiging. Het maakt ook dat zorgaanbieders en zorgverzekeraars afspraken kunnen maken over innovatie en preventie. Dat is iets wat nu nog niet zo vaak gebeurt.

Maak de bekostiging transparanter

Er wordt gewerkt aan de ontwikkeling van profielen van zorgvragers. Hun zorgvraag staat centraal. Er is onderzoek gaande naar het instellen van zogenoemde casemix-groepen. Informatie uit deze groepen kunnen voorspellen hoeveel zorg een zorgvrager in een bepaalde periode nodig heeft. Dit geeft helder inzicht in de bekostiging op wat langere termijn.

Door het inzichtelijk maken van de kwaliteit en de uitkomsten van de thuiszorg kunnen we ook betere inschattingen maken op gebied van contractering en beloning van zorg. Bovendien heeft de klant wat te kiezen, als hij of zij weet waar hij aan toe is bij een bepaalde thuiszorgorganisatie. Het biedt ook verbeterinformatie voor zorgaanbieders.

Thuiszorg via Zorg verlicht: op maat ontzorgd van A tot Z

Bij Zorg Verlicht zijn we al een stap verder dan veel andere thuiszorg aanbieders. Onze prijzen zijn laag en ons serviceniveau is hoog. Onze prijs-kwaliteit verhouding is bijzonder transparant te noemen. Onze ICT-systemen maken de zorg op ieder moment meetbaar, wat snelle bijsturing mogelijk maakt. Zo ervaren we dat veel tevreden zorgvragers zich bij Zorg Verlicht vertrouwd en begrepen voelen.

Ook thuiszorg inhuren via Zorg Verlicht? Dat kan. Neem contact met ons op dan vertellen we u graag vrijblijvend wat we voor u kunnen betekenen. Maar wij horen vooraleerst ook graag uw wensen. Zo kunnen we onze zorg op maat leveren. Dat doen we met passie en met een enthousiast en goed gekwalificeerd team thuiszorg medewerkers.

Telefoon 040 – 30 38 501
E-mail: info@zorgverlicht.nl

 

Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op onze website: www.zorgverlicht.nl. Door een bezoek aan onze website en bij eventueel gebruik van de op deze website aangeboden informatie, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Zorg Verlicht streeft ernaar de gegevens op onze website zo zorgvuldig en actueel mogelijk te houden. Ook spant zij zich in voor een goede toegankelijkheid van de website en van de door haar langs elektronische weg aangeboden diensten.
Zorg Verlicht behoudt zich te allen tijde het recht voor de informatie en inhoud van deze website te wijzigen.

Aan de inhoud van onze website www.zorgverlicht.nl kunnen geen rechten worden ontleend. Zorg Verlicht B.V. aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid die uit deze inhoud zou kunnen voortvloeien. Dit geldt ook voor de op onze website vermelde links naa​r andere (externe) websites. Deze zijn slechts bedoeld als informatiebron. Zorg Verlicht aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid die uit de inhoud van deze (externe) websites voortvloeien. Bovendien zijn wij niet aansprakelijk voor de wijze waarop deze websites of organisaties met uw gegevens omgaan.

Zorg Verlicht garandeert niet dat aan haar verzonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt. Ook aanvaardt zij geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken van deze e-mails.

Zorg Verlicht heeft de grootst mogelijke aandacht besteed aan de inhoud van haar website. Desalniettemin kan het voorkomen dat er onjuiste of onvolledige informatie op onze website is opgenomen. Signaleert u deze onvolkomenheden of onjuistheden, wilt u dat dan aan ons melden via info@zorgverlicht.nl.

Op onze website www.zorgverlicht.nl en onze disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met of uit hoofde van deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.