HANDREIKING ZELFSTANDIG WONEN VOOR GEHANDICAPTEN EN OUDEREN

zorg voor woningen voor langer thuiswonende ouderen

In artikel 19 van het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (kortweg Verdrag Handicap) staat dat mensen met een beperking, net als ieder ander, het recht hebben op zelfstandig wonen. Ook moeten zij optimaal deel uit kunnen maken van de maatschappij. Het College voor de Rechten van de Mens, dat toeziet op de naleving van dit VN-verdrag, stelde speciaal voor gemeenten een Handreiking Zelfstandig Wonen samen. Om deze inclusieve samenleving voor mensen met een beperking te realiseren, is de hulp nodig van iedereen. Gemeenten hebben vanwege de hun opgelegde taken een rol in de realisatie van de gestelde doelen die in het Verdrag Handicap zijn opgenomen.

GEMEENTEN MOETEN ZORGVRAGERS BETREKKEN BIJ HUN BELEID

In het verdrag staat dat “personen met een beperking altijd moeten worden betrokken bij besluitvorming die op hen betrekking heeft”. Dat betekent dat gemeenten in gesprek moeten gaan met hun inwoners met een beperking en de hun vertegenwoordigende organisaties. Dat moeten ze doen vóórdat ze bijvoorbeeld de woonvisie bepalen. Zo kunnen zij achterhalen waar de behoefte ligt en de woonvisie daar tijdig op aanpassen. Niet alleen op gebied van wonen en algemene toegankelijkheid, maar ook ten aanzien van het aanbieden van zorg en ondersteuning heeft de gemeente verplichtingen.

In veel gemeenten ontstaan inmiddels problemen rondom het langer zelfstandig wonen van ouderen. Er ontstaat steeds meer een schaarste in seniorenwoningen. Maar het treft niet alleen ouderen. Ook  jongvolwassenen en mensen tussen de 30 en de 60 jaar met een beperking hebben moeite passende huisvesting te vinden.
Hier kunt u meer lezen over de aanbevelingen van het College voor de Rechten van de Mens.

THUISZORG VAN ZORG VERLICHT IS THUISZORG VAN DE TOEKOMST

Bij Zorg Verlicht hebben wij iedere dag te maken met mensen met een beperking. Dat kan zijn door ouderdom, door een blijvende of tijdelijke handicap of door een ongeval. De thuiszorg van Zorg Verlicht speelt in op de aanbevelingen van de handreiking. Wij zetten onze zorg zoveel mogelijk in gericht op het ‘zelfstandig’ functioneren en waar mogelijk kunnen blijven participeren in de maatschappij.

Thuiszorg van Zorg Verlicht B.V. is thuiszorg van de toekomst. Het door ons op maat gemaakte ICT-platform helpt ons daarbij. Wij bieden met ons technisch hoogwaardige Zorg Verlicht-platform een robuuste oplossing voor geautomatiseerde gegevensverwerking, planning, controle en verantwoording. De gegevensoverdracht voor alle partners binnen de zorgketen staat voorop: van indicatie, via zorgplan tot het uiteindelijke verlenen van zorg. Digitaal geregistreerd. Dat maakt het transparant en voor iedereen duidelijk.

Onze zorgprofessionals zetten wij in bij onze klanten, maar ook ten behoeve van andere zorgaanbieders. Dat biedt vele voordelen. We vertellen u er graag meer over. U kunt telefonisch contact met ons opnemen 
040 3038501 of via e-mail info@zorgverlicht.nl. Zorg Verlicht ontzorgt! Maak ook eens kennis met onze efficiënte en persoonlijke thuiszorg op maat.

Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op onze website: www.zorgverlicht.nl. Door een bezoek aan onze website en bij eventueel gebruik van de op deze website aangeboden informatie, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Zorg Verlicht streeft ernaar de gegevens op onze website zo zorgvuldig en actueel mogelijk te houden. Ook spant zij zich in voor een goede toegankelijkheid van de website en van de door haar langs elektronische weg aangeboden diensten.
Zorg Verlicht behoudt zich te allen tijde het recht voor de informatie en inhoud van deze website te wijzigen.

Aan de inhoud van onze website www.zorgverlicht.nl kunnen geen rechten worden ontleend. Zorg Verlicht B.V. aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid die uit deze inhoud zou kunnen voortvloeien. Dit geldt ook voor de op onze website vermelde links naa​r andere (externe) websites. Deze zijn slechts bedoeld als informatiebron. Zorg Verlicht aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid die uit de inhoud van deze (externe) websites voortvloeien. Bovendien zijn wij niet aansprakelijk voor de wijze waarop deze websites of organisaties met uw gegevens omgaan.

Zorg Verlicht garandeert niet dat aan haar verzonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt. Ook aanvaardt zij geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken van deze e-mails.

Zorg Verlicht heeft de grootst mogelijke aandacht besteed aan de inhoud van haar website. Desalniettemin kan het voorkomen dat er onjuiste of onvolledige informatie op onze website is opgenomen. Signaleert u deze onvolkomenheden of onjuistheden, wilt u dat dan aan ons melden via info@zorgverlicht.nl.

Op onze website www.zorgverlicht.nl en onze disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met of uit hoofde van deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.